REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PETROL-BROTHERS.PL

§ 1 Przedmiot regulacji oraz zasady sprzedaży

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego PETROL-
BROTHERS.PL działającego pod adresem www.petrol-brothers.pl składania zamówień Towarów
dostępnych w tym sklepie, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczania przez
Kupującego ceny za nabywane Towary oraz uprawnienia Kupującego związanych z umową
sprzedaży, w tym sprzedaży na odległość. 
2. Sklep internetowy PETROL-BROTHERS.PL prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci
Internet (umowa zawierana na odległość). 
3. Do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym
regulaminem i potwierdzenie tego faktu. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący potwierdza
akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje

Wszystkie terminy pisane dużą literą mają znaczenie nadane poniżej:
Czas realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je
przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy
Dokument sprzedaży – dokument potwierdzający sprzedaż w formie faktury w formie
elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego
Forma dostawy – sposób dostarczenia zamówionego Towaru, wybrany przez Kupującego
podczas składanego Zamówienia
Forma płatności – sposób uiszczenia ceny za zamówiony Towar, wybrany przez Kupującego
podczas składania Zamówienia
Formularz zamówienia – dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy kwestionariusz, za
pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia Towaru
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia, zakupów lub w inny
sposób korzystający ze Sklepu, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością
gospodarczą lub zawodową
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.petrol-brothers.pl, prowadzony przez
Sprzedawcę, za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać oraz nabywać towar.
Sprzedawca – Halina Bojar z siedzibą przy ulicy kolonie 14, 11-320 Jeziorany.
Towar – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za
pośrednictwem Sklepu a udokumentowana za pomocą Dokumentu Sprzedaży
Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia umowy
sprzedaży ze Sprzedawcą

§ 3. Składanie zamówień

1. Do złożenia Zamówienia i zawarcia umowy, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego
skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktualnej wersji wybranej przeglądarki internetowej.
2. Zamówienie Towaru następuje poprzez wybór Towaru w Sklepie, podejmując kolejne
czynności techniczne na postawie wyświetlanych komunikatów, w tym poprzez dodawanie
Towarów do koszyka. Kupujący może w każdej chwili obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź
usunąć Towary.

3. W trakcie realizowania procesu składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania
adresu wysyłki Towaru, adresu e-mail, numeru telefonu, wyboru sposobu płatności oraz może także zgłosić chęć
otrzymania faktury VAT do paragonu. 
4. Kupujący może dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja umożliwia zapamiętanie w bazie
danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp
do Zamówień.
5. Podczas rejestracji Kupujący zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło.
Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
6. Kupujący jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi
odpowiedzialność za jego udostępnienie.
7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Kupującego (w formularzu
zamówienia) adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, obejmujące
wszystkie istotne elementy zamówienia, takie jak numer zamówienia, łączna cena zamówienia (z
wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów i ceny dostawy), czas realizacji zamówienia,
forma i przybliżony termin dostawy.
8. Do zawarcia przez strony umowy, dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego
potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez
Sprzedawcę zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie
przez Kupującego formularza zamówienia.
9. Zamówienie nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęte, jeżeli w formularzu zamówienia Kupujący
zamieści niekompletne dane, uniemożliwiające weryfikację Kupującego i należyte dostarczenie
Towaru. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnego
adresu lub numer telefonu, zamówienie będzie anulowane.
§4. Ceny i płatność

1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto (uwzględniają podatek
od towarów i usług VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest
cena poszczególnego artykułu uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy
w momencie składania zamówienia przez Kupującego. Cena towaru nie obejmuje kosztów jego
dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy towaru podawana jest przy składaniu
zamówienia.
2. Koszt wysyłki Towaru pokrywa Kupujący.
3. Kupującemu służy prawo wyboru sposobu dostawy i formy płatności. Wyboru formy płatności,
Kupujący dokonuje w formularzu zamówienia.
4. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:
a) płatność przez Internet w systemie Blue Media/PayPal/Blik w trakcie składania zamówienia, tj.
podczas procesu zamawiania Towaru Kupujący dokonuje zapłaty za ten Towar,
a zamówienie jest realizowane pod warunkiem uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej
autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego;

5. Koszt, termin oraz sposób dostawy Towaru wynikają z wybranej przez Kupującego w
zamówieniu formy dostawy.

§ 5. Dostawa towaru

1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Sprzedawca w terminie 3 dni (liczonych wyłącznie w Dni robocze) od dnia uzyskania
pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od
dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na rachunek bankowy Sprzedawcy, wysyła na
wskazany przez Kupującego adres zamówiony Towar wraz z Dokumentem Sprzedaży.
3. Termin wysyłki Towaru może ulec wydłużeniu, jeżeli Sprzedawca ustalił urlop obejmujący ten
czas lub jeżeli w opisie Towaru Sprzedawca zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy. 
4. Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. O statusie zamówienia Kupujący informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Odbiór Towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą odbioru Towaru, na
Kupującego przechodzi prawo własności Towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i
korzystaniem z Towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru.
7. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada
uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z Zamówieniem.

§ 6. Reklamacje

1. Wszystkie Towary znajdujące się w Sklepie są nowe, chyba że Sprzedawca zaznaczył inaczej
w opisie Towaru.
2. Za wady fizyczne lub prawne rzeczy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem
Kupującego będącego Konsumentem – na zasadach określonych w art. 556 i następnych
Kodeksu cywilnego (rękojmia).
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub
odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma
zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo
sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
wady. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę
usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać
usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany
przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
5. Roszczenie Kupującego będącego konsumentem o usunięcie wady lub wymianę rzeczy
sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się jednak przed upływem dwóch lat, od dnia
dostarczenia rzeczy Kupującemu.
6. Kupujący będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: kolonie 14, 11-320 Jeziorany.
7. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć Dokument Sprzedaży oraz uzupełniony formularz
reklamacji, który jest dostępny do pobrania w zakładce „Zwroty” na stronie internetowej. W
formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa Towaru, wymiana
Towaru, zwrot pieniędzy czy obniżenie ceny.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j.),
Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez
podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem ust. 2), składając Sprzedawcy
stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu Towaru. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Towaru i oświadczenia wraz z Dokumentem
sprzedaży przed jego upływem na adres ul. .
2. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, który jest
dostępny do pobrania w zakładce „Zwroty”. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być
złożone również w innej formie – stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta.
4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą a Sprzedawca zwróci
Kupującemu, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, dokonane przez
niego płatności.
5. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej
przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym
odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący będący
konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego
użył Kupujący, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Zwracany Towar powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów
korzystania w zakresie wykraczającym poza sposób konieczny do stwierdzenia jego charakteru,
cech i funkcjonowania (przymierzenia).

§ 8. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Składając zamówienie w Sklepie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej
udokumentowania jest obowiązkowe.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywania
plików cookies zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 9. Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia i opisy użyte do prezentacji Towarów oraz nazwa, domena internetowa, logotypy i inne
prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować
wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem bądź za zgodą Sprzedawcy. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego
Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo
mają te przepisy.
4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który jest
konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Konsument może również skorzystać z platformy
ODR, która dostępna jest pod adresem  https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy
rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub
zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022r.